Akcijos kaina (eurais)
Paskutinė akcijos kaina
Laikas Kaina Pokytis
15:27:20 0.750 € 0.00 %
Daugiau

Akcijos ir akcininkai

 

TEO LT, AB akcinis kapitalas yra 776 817 518 litų. Jį sudaro 776 817 518 vieno lito nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

 

Viena paprastoji vardinė TEO LT, AB akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendras balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių TEO LT, AB akcijų skaičius yra 776 817 518.

 

2010 m. Bendrovės akcinis kapitalas buvo sumažintas nuo 814 912 760 litų iki 776 817 518 litų, anuliuojant Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 akcijas (nuosavas akcijas). Bendrovės nuosavos akcijos, kurios sudarė 4,67 proc. visų Bendrovės akcijų, buvo įgytos viešojo akcijų pardavimo metu 2000 metais ir jos nesuteikė Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų turtinių ir neturtinių teisių.

 

Nuo 2000 m. birželio iki 2010 m. liepos 1 d. Bendrovė vykdė akcijų pagrindu išleistų tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programą. Pagal šią programą vienas tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas buvo lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. TEO tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai buvo įtraukti į Oficialų Jungtinės Karalystės listingavimo įstaigos sąrašą ir jas buvo prekiaujama Londono vertybinių popierių biržoje.

 

2014 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis TEO LT, AB akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 776 817 518 litų iki 582 613 138 litų (mažinimo suma – 194 204 380 litų).

 


 

TEO LT, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) nuo 2000 m. birželio 12 d. yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis - TEO1L). Vertybinių popierių birža „NASDAQ OMX Vilnius“ yra pagrindinė prekybos TEO akcijomis rinka.

 

2011 m. sausį TEO paprastosios vardinės akcijos buvo įtrauktos į Berlyno vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Berlin Open Market" arba „Freiverkehr"), Frankfurto vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Freiverkehr"), Miuncheno vertybinių popierių ir Štutgarto vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus. TEO akcijų simbolis Vokietijos vertybinių popierių biržose - ZWS.

 


 

TEO LT, AB kapitalo dydis (Lt) ir struktūra (proc.)

 

 Kapitalo dydis (Lt)Paprastosios vardinės akcijosTarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai
2013-12-31 776 817 518 100,00 --
2012-12-31 776 817 518 100,00 --
2011-12-31 776 817 518 100,00 --
2010-12-31 776 817 518 100,00 --
2009-12-31 814 912 760 96,26 3,74
2008-12-31 814 912 760 96,12 3,88
2007-12-31 814 912 760 93,20 6,80