EN Kontaktai
Akcijos kaina (eurais)
Paskutinė akcijos kaina
Laikas Kaina Pokytis
12:08:46 0.920 € 0.00 %
Daugiau
Teo.ltApie TeoInvestuotojamsAkcijos ir akcininkai

Akcijos ir akcininkai

 

TEO LT, AB akcinis kapitalas yra 168 957 810,02 euro. Jį sudaro 582 613 138 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos.

 

Viena paprastoji vardinė TEO LT, AB akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendras balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių TEO LT, AB akcijų skaičius yra 582 613 138.

 

2015 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota nauja „Teo“ įstatų redakcija ir eurais išreikštas įstatinis kapitalas.

 

2014 m. spalio 20 d. buvo įregistruotas iki 582 613 138 litų sumažintas įstatinis kapitalas. Jį sudarė 582 613 138 paprastosios vardinės vieno lito nominalios vertės akcijos.

 

2014 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis TEO LT, AB akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 776 817 518 litų iki 582 613 138 litų (mažinimo suma – 194 204 380 litų). Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – Bendrovės lėšų visiems akcininkams išmokėjimas proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – anuliuojant akcijas, kurių nominali vertė lygi mažinimo sumai, nurodytai pirmiau, t. y. 194 204 380 litų.

 

2010 m. Bendrovės akcinis kapitalas buvo sumažintas nuo 814 912 760 litų iki 776 817 518 litų, anuliuojant Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 akcijas (nuosavas akcijas). Bendrovės nuosavos akcijos, kurios sudarė 4,67 proc. visų Bendrovės akcijų, buvo įgytos viešojo akcijų pardavimo metu 2000 metais ir jos nesuteikė Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų turtinių ir neturtinių teisių.

 

Nuo 2000 m. birželio iki 2010 m. liepos 1 d. Bendrovė vykdė akcijų pagrindu išleistų tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programą. Pagal šią programą vienas tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas buvo lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. „Teo“ tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai buvo įtraukti į Oficialų Jungtinės Karalystės listingavimo įstaigos sąrašą ir jas buvo prekiaujama Londono vertybinių popierių biržoje.

 


 

TEO LT, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) nuo 2000 m. birželio 12 d. yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis - TEO1L). Vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ yra pagrindinė prekybos „Teo“ akcijomis rinka.

 

2011 m. sausį „Teo“ paprastosios vardinės akcijos buvo įtrauktos į Berlyno vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Berlin Open Market" arba „Freiverkehr"), Frankfurto vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Freiverkehr"), Miuncheno vertybinių popierių ir Štutgarto vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus. „Teo“ akcijų simbolis Vokietijos vertybinių popierių biržose - ZWS.

 


 

TEO LT, AB kapitalo dydis ir struktūra (proc.)

 

 Kapitalo dydisPaprastosios vardinės akcijosTarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai
Nuo 2015-06-05 168 957 810,02 Eur 100,00 --
2014-12-31 582 613 138 Lt 100,00 --
2013-12-31 776 817 518 Lt 100,00 --
2012-12-31 776 817 518 Lt 100,00 --
2011-12-31 776 817 518 Lt 100,00 --
2010-12-31 776 817 518 Lt 100,00 --
2009-12-31 814 912 760 Lt 96,26 3,74
2008-12-31 814 912 760 Lt 96,12 3,88
2007-12-31 814 912 760 Lt 93,20 6,80
Specialus Teo pasiūlymas