EN Kontaktai
Teo.ltPrivatumo pranešimas

Teo privatumo pranešimas

Visi kontaktai

 

TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbtume taip, kad pateisintume jų pasitikėjimą.

Šis privatumo pranešimas:

 • apibrėžia „Teo“ įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
 • paaiškina, kaip „Teo“ renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
 • informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2016 m. rugsėjį) taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi „Teo“ produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis „Teo“ tinklu ar paslaugomis.

Sąvokos

 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų bendrovės paslaugomis. Klientas, su kuriuo „Teo“ yra sudariusi sutartį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis bendrovės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.
 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
 • Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu „Teo“ siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.
 • Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie abonentus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis.
 • Vietos nustatymo duomenys – elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys, nurodantys faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

„Teo“ siūlo platų įrangos ir paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote įrangą ir (ar) paslaugas, ar registruojatės mūsų svetainėse.

Mes renkame duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse);
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų „Teo“, todėl, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti įrangos ir (ar) paslaugų.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

 •  pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, šeimyninė padėtis, kontaktiniai duomenys;
 • duomenys, kurie susiję su įrangos ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslaugos ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
 • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;
 • vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės mūsų salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Detalų „Teo“ tvarkomų asmens duomenų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

„Teo“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis „Teo“ įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl „Teo“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

„Teo“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Telekomunikacijų paslaugų teikimas ir sutarčių sudarymas, atsiskaitymų už paslaugas kontrolė, leistinos skelbti informacijos apie abonentus pateikimas viešuose spausdintuose ar el. abonentų sąrašuose, abonentų skolų išieškojimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, vykdyti klientų aptarnavimą, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, nagrinėti skundus ir pan.
 • Personalo, klientų, taip pat patalpų saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas). Mes tvarkome savo personalo ir klientų vaizdo duomenis siekdami užtikrinti jų bei patalpų saugumą.
 • Tiesioginė rinkodara. Mes tvarkome tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Kiti tikslai, kuriais „Teo“ turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl „Teo“ teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis „Teo“ įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Visais aukščiau paminėtais atvejais „Teo“ tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

„Teo“ užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. 

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas yra mums labai svarbus.

Jūsų asmens duomenims tvarkyti „Teo“ įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Teo“ vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis „Teo“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems tvarkytojams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

„Teo“ duomenų tvarkytojų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

 •  Bendrovėms / institucijoms, leidžiančioms ir (ar) tvarkančioms viešuosius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų abonentų sąrašus. Jums sutikus, teisės aktuose numatytais atvejais „Teo“ pateikia Jūsų asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą (jo dalį) tam, kad šie būtų skelbiami viešuosiuose abonentų sąrašuose (pvz., internetiniuose informacijos apie abonentus kataloguose ar telefonų knygose). Jūs turite teisę tokius duomenis tikrinti, taisyti ar panaikinti.
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. „Teo“ turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.
 • Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, „Teo“ (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą kitam asmeniui be skolininko sutikimo, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius.
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:

 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kaip naudojame slapukus?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Teo“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek „Teo“ teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikia adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui. Jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 • Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Registracijos/prisijungimo slapukai

JSESSIONID

Slapukas yra skirtas saugumo užtikrinimui prisijungiant. Jis sukuriamas kuomet prisijungiama ir ištrinamas atsijungus.

Kai prisijungiama

Kai atsijungiama

Unikalus identifikatorius

GlobalSessionId

Slapukas skirtas išlaikyti vartotoją prijungtą tuo pačiu metu prie naujos ir senos sistemos.

Kai prisijungiama

Kai atsijungiama

Sesijos identifikatorius

test

Slapukas naudojamas tikrinimui ar slapukai yra įjungti ar išjungti naršyklėje bei informavimui, kad norint prisijungti slapukai turi būti įjungti.

Kai prisijungiama

Iki kol išjungiama

Unikalus identifikatorius

Google Analytics slapukai

_utma

Slapukas saugo informaciją kiek kartų vartotojas buvo svetainėje, kada jis buvo pirmą kartą, kada įvyko paskutinis jo apsilankymas

Įėjimo į puslapį metu

2 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita
vykdoma per „Google analytics“

_utmb

Slapukas saugo informaciją apie tikslų laiką, kada vartotojas pirmą kartą apsilanko svetainėje.

Įėjimo į puslapį metu

30 min

_utmc

Slapukas saugo informaciją apie tikslų laiką, kada vartotojas palieka svetainę.

Įėjimo į puslapį metu

iki sesijos pabaigos

__utmz

Slapukas leidžia stebėti, iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, kokį raktažodį naudojo, vartotojo geolokaciją, kada vartotojas atėjo į puslapį.

Įėjimo į puslapį metu

6 mėnesiai

_utmv

Slapukas kaupia informaciją, naudojamą ,,Google analytic" viduje, identifikuojant vartotoją pagal specifinius segmentus

Įėjimo į puslapį metu

2 metai

Apskaitos slapukai

TD_UNIQUE_IMP

Slapukas skirtas nustatyti unikalių parodymų kiekį. The Unique Impression Cookie contains programs of viewed ads together with the time of the ad-view. This information is used to be able to identify unique ad-views.

Reklaminio skydelio parodymo metu

Priklausomai nuo nustatymo. Standartiškai nuo 30 d iki 1 m.

Unikali vertė

TD_POOL

Slapukas yra skirtas palaikyti reklaminių skydelių rotacijos funkciją.

Reklaminio skydelio parodymo metu

Nuo 1 d. Iki 1 metų.

Unikalus ID

TD_PIC

Slapukas po parodymo kaupia informacija apie reklamos skydelio parodymus toms organizacijoms, kurios turi aktyvavusios reklamos po pamatymo apskaitą.

Reklaminio skydelio parodymo metu

iki 1 m.

Unikalus paveikslėlio ID

TD_ANTEC

Slapukas naudojamas dažnio ribojimo funkcionalumo užtikrinimui. Tai funkcija, kuri leidžia apriboti kiek kartų vartotojas per tam tikrą intervalą pamatys reklaminius skydelius. Dažnis gali būti ribojamas programos, biudžeto arba banerių grupės lygmeniu.

Reklaminio skydelio parodymo metu

iki 1 m.

Unikalus identifikatorius

BT

Slapukas suteikia galimybę nukreipti reklamos skydelių demonstravimą pagal vartotojų elgseną ar interesus.

Įėjimo į puslapį metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

TD_EH<counter>

Slapukas skirtas saugoti informacijai apie naujausius vartotojo paspaudimus ir 10 paskutinių programų uždarymų. Informacija naudojama siekant susieti paspaudimus su programų uždarymais.

Banerio paspaudimo

1 metai

Unikalus identifikatorius

TradedoublerGUID

Slapukas GUID skirtas saugoti informacijai iš serverio apie vartotojų veiksmus kampanijose.

Banerio paspaudimo metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

OPT_OUT

Slapukas suteikia galimybę vartotojui išjungti slapukais paremtą statistikos fiksavimą naršyklėje, kurią naudoja vartotojas.

Sesijos metu

-

Unikalus identifikatorius

RET

Slapukas naudojamas siekiant reklaminį skydelį rodyti tam pačiam vartotojui, kuris apsilankė numatytose puslapio vietose.

Retargeting kodo užkrovimo metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

C, TPC, GCM, token, otsid, uid, cid, SR, CT, EBFCD, EBFC, CFFC

Tai Adform sistemos slapukai naudojami statistiniai informacija apie puslapio lankomuma bei jos lankytojus rinkti. Turimus duomenis galima panaudoti, puslapio lankomumui ivertinti, ataskaitoms rengti bei pagal slapukus identifikuoti vartotojus.

Įeinant į svetainę

1 – 60 dienų

Apskaitai naudojami unikalūs ID, apskaitos rezultatai yra suminiai. Skaitliuko apskaita vykdoma Adform sistemoje

Facebook Custom Audience

Slapukas suteikia galimybę nukreipti reklamos skydelių demonstravimą pagal vartotojų elgseną ar interesus.

Įėjimo į puslapį metu

iki 180 dienų

Apskaitai naudojami unikalūs ID, apskaitos rezultatai yra suminiai. Skaitliuko apskaita vykdoma Facebook sistemoje

Hotjar

Slapukas suteikia galimybę stebėti vartotojų elgseną tinklapyje..

Įėjimo į puslapį metu

365 dienos

Apskaitai naudojami unikalūs ID, nerodomi IP adresai.Sistema

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Wifi.teo.lt

alc_data

Skirtas, kad vartotojai nesantys Teo Wi-Fi tinkle galėtų įsivesti savo prisijungimo duomenis ir būtų automatiškai prijungti kai ateis į wifi.teo.lt būdami Teo Wi-Fi tinkle

Suvedus WiFi kodą

1 metai.

Unikalus identifikatorius ir wifi kodas

pagalba.teo.lt

pagalbateolt

Skirtas grįžtant į ankstesnį puslapį nustatyti koks meniu skleistukas buvo atidarytas (naudojimas tik tada jai neveikia GET parametras)

Po meniu skleistuko paspaudimo

1 mėn.

Kategorijos id

www.teo.lt

c_show_popup_apklausa

Skirtas apklausos pop up. Nustato ar popup'as buvo jau iššokęs

Atėjus į teo.lt pradinį puslapį

Nustatomas iki 2016-01-01 03:00:00

 

www.teo.lt

webin20120203

Patikrina ar užpildė anketą prieš žiūrėdamas virtualias pamokas (http://www.teo.lt/verslui/it/virtualus_biuras/pamokos/3724)

Pasirinkus žiūrėti virtualias pamokas

6 mėn.

Anketos id

www.teo.lt

SESS ID

Drupal 6 TVS Cookie, saugantis vartotojo sesijos id. Taip TVS gali atpažinti vartotoją, kuris uždaro naršyklę. Vartotojai, kurie neturi paskyrų, pagal šį Cookie negali būti identifikuojami.

Prisijungus prie teo.lt administravimo dalies

1 mėn.

Unikalus identifikatorius

www.teo.lt

Cookie_Rules

Naudojamas nustatyti ar buvo iššokės pranešimas apie cookie ir ar jis uždarytas.

Atėjus į teo.lt

365 dienos.

Ar uždarytas pranešimas apie cookie.

pagalba.teo.lt

SESS ID

Drupal 6 TVS Cookie, saugantis vartotojo sesijos id. Taip TVS gali atpažinti vartotoją, kuris uždaro naršyklę. Vartotojai, kurie neturi paskyrų, pagal šį Cookie negali būti identifikuojami.

Prisijungus prie pagalba.teo.lt administravimo dalies

1 mėn.

Unikalus identifikatorius

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

„Teo“ interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms „Teo“ interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime Jums pateikti „Teo“ paslaugų pasiūlymus. Pakeisti savo nuomonę (nesutikti) galite savitarnos svetainėje „Mano Teo“ arba tel. 1817 (skambutis iš „Teo“ tinklo nemokamas).

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į „Teo“ su prašymu suteikti informaciją apie „Teo“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į „Teo“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į „Teo“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Teo“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • nuspręsti dėl Jūsų asmens duomenų įtraukimo į viešai prieinamus abonentų sąrašus.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą „Teo“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į „Teo“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – savitarnos svetainėje „Mano Teo“ (pasirinkus skiltį „Pranešimai“);
 • raštu – el. paštu: informacija@teo.lt; 
 • žodžiu – telefonu 1817; 
 • raštu – adresu: Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius;
 • atvykus į bet kurį „Teo“ saloną.

„Teo“ yra įsipareigojusi vykdyti atsakingą ir tvarų verslą. Jei Jums kelia susirūpinimą tai, kad galimai nesilaikoma šio pranešimo ar teisės aktų, Jūs taip pat galite išsakyti savo susirūpinimą naudodamiesi mūsų „Skaidrumo linija“ (angl. Speak-Up Line).

Nepavykus išspręsti klausimo su „Teo“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje. 

Kaip su mumis susisiekti?

Kviečiame Jus kreiptis į „Teo“ dėl visų su šiuo privatumo pranešimu arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – savitarnos svetainėje „Mano Teo“ (pasirinkus skiltį „Pranešimai“);
 • raštu – el. paštu: informacija@teo.lt; 
 • žodžiu – telefonu 1817; 
 • raštu – adresu: Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius;
 • atvykus į bet kurį „Teo“ saloną.

Jūs galite kontroliuoti ir / ar ištrinti slapukus. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju lankantis mūsų svetainėje kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Išsamesnė informacija pateikia adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Specialus Teo pasiūlymas